10 Nama-nama Surga


Surga memiliki nama-nama yang disebutkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, diantaranya ;

1. Jannatul Firdaus.

Allah SWT berfirman :
" Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal didalanya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.(Al-kahfi [18] : 107-108).

2. Jannatun Na'im.

Allah SWT berfiman :
" dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup(hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah kami masukan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan. (Al-Maidah [5] :65).

3. Darus Salam (negeri yang penuh keselamatan)

Allah SWT Berfirman :
"Allah menyeru (manusia) ke darussalam(surga), dan menunjuki orang yang dia kehendaki kepda jaan yang lurus(islam)".(yunus [10] :25).

4. Jannatun 'Adn.

Allah SWT berfirman :
"yaitu surga Adn yang telah dijanjikan oleh Rabb Yang maha Pemurah kepda hamba-hamba Nya, sekalipun (surga itu) tidak nampak, Sesungghunya janji Allah itu pasti akan ditepati". (Maryam [19]: 61).

5. Jannatul Ma'wa. (Surga Tempat Tinggal).

Allah SWT berfirman :
" Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesunggunya surgalah tempat tinggal (nya)". (An-Nazi'at[79] : 40-41).

6. Darul Khuldi (Negeri yang Kekal).

Surga dinamakan negeri keabadian dikarenakan semua nikmat yang ada di dalamnya tidak akan terputus. Allah berfirman :
"perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman) yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang naungan nya9demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka". ( Ar-Ra'du[13]: 35).

7. darul muqomah (Negeri tempat kediaman). Allah SWT menceritakan tentang penduduk Darul Muqomah.

" Dan mereka berkata "segala puji bagi allah yang telah menghilangkan duka cia dari kami.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal(Surga) dari karunia-Nya ; di dalamnya kami tiada merassa lelah dan tiada pula merasa lesu".(fathir [35] : 34-35).

8, Darul hayawan(Negeri tempat tinggal yang sesungguhnya).

Allah menyebutkan surga denagn darul hayawan (tempat tinggal yang sebenarnya) karena kehidupan yang ada di duia dengn berbagai macam kenikmatanya adalah fana dan  akan binasa, penghuninya akan mati meninggalkanya, dan mereka tidak akan mampu untuk memilikinya. Sebaliknya penduduk surga akan memeperoleh semua yang dia inginkan, dan merek akan tinggal kekal di dalamnya.
Allah SWT berfirman :
" dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarya kehidupan, kala mereka mengetahui". ( Al-Ankabut [29] : 64 )

9. Al-Maqam Al-Amin ( Tempat yang penuh keamanan).

" Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal,(duduk) berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka segala macam buah-buahan dengan aman( dari segala kekhwatiran), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, sebagai karunia dari Rabbmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar".( Ad-Dukhan [44]:51-57).

10. Maq'ad Sidq. (tempat yang Disenangi).

Allah menamakan Surga-Nya dengan maq'adu sidqin karena apa saja yang di inginkan di dalamnya; misalnya tempta yang disenangi bisa diperoleh dengan gampang. apapun keinginan surga, maka ia akan mendapatkanya. Allah berfirman:
" sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam tamn-taman dan sungai-sungai. Di ma'aq Sidq Rabb yang berkuasa." (Al-Qamar[54]; 54-55).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "10 Nama-nama Surga"

Post a Comment